Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Oscillations in Spec...

A new study from the U.K. shows that oscillations, or variations, in specific brain waves seem to correlate with fibromyalgia (FM) pain symptoms and fatigue in a small group of female patients. Findings from the study, “Altered theta oscillations in resting EEG of fibromyalgia syndrome patients,” can be found in the European Journal of Pain.

Naar boven

Disclaimer

Fibromyalgie.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.

Fibromyalgie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirect als direct schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.
 
Fibromyalgie.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.
 
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Fibromyalgie.nl niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Medische Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).
 
De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.
 
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op deze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
 
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op deze website alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
 
a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
 
b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.
 
Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.
 
Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.
 
In een aantal gevallen bevat de informatie op deze website ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.
 
De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.
 
Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.
 
Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:
de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;
zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;
een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden;
waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Medische vragen
Omdat deze website in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.
 
Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

De informatie op deze site is GEEN vervanging van medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts. 
Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze website te tonen. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht. 
Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts.

Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.

Informatie over het gebruik van het gastenboek van Fibromyalgie.nl

Het gastenboek van Fibromyalgie.nl is bedoeld om op een gemakkelijke manier in contact te komen met lotgenoten om elkaar te steunen, van tips te voorzien en waar mogelijk te helpen. Voor het gastenboek gelden een aantal regels. Deze zijn er om het gastenboek positief, opbouwend en werkbaar te houden. Iedere gebruiker wordt geacht deze regels te kennen en zich er aan te houden. De teksten die in het gastenboek worden geplaatst moeten voldoen aan de algemeen aanvaarde regels van fatsoen, gebruikelijke omgangsvormen en gedragsregels. Fibromyalgie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties in dit gastenboek noch voor de inhoud van andere websites die hier genoemd worden. De gebruiker moet steeds goede bedoelingen hebben met zijn of haar bijdrage. De teksten mogen geen inbreuk maken op rechten van anderen. Het (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan Fibromyalgie.nl doen besluiten de bijdragen van de betreffende gebruiker te verwijderen of de rechten van de betreffende gebruiker te (doen) beperken.

© Fibromyalgie.nl 2015